Follow by Email

15 Temmuz 2015 Çarşamba

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
TÜİK İSTATİSTİKİ BİLGİ İSTEME SÜRECİ:          http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=bilgiTalebi
TÜİK İSTATİSTİKİ BİLGİ İSTEME FORMU:         http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bilgi/BaslaAction.do
İSTATİSTİKİ TABLOLAR                                              http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018
                                                                                                http://tuikapp.tuik.gov.tr/Gosterge/?locale=tr
RESMİ İSTATİSTİK PORTALI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ek bilgi ve danışma için:
Bora BORANLIOĞLU
Eğitim, Kültür ve Adalet İstatistikleri Grup Sorumlusu
Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Yücetepe Mah., Necatibey Cad.,No:114 ÇANKAYA-ANKARA Tel: (0 312) 410 06 29
  • Education is classified by ISCED (UNESCO)
  • Occupation is classified by ISCO (ILO)
  • Economic activity is classified by NACE (Eurostat)
USA NATIONAL EDUCATION STATISTICS   https://nces.ed.gov/

OECD EDUCATİON STATISTICS  http://www.oecd.org/education/database.htm

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURTDIŞINA BURSLU ÖĞRENCİ GÖNDERECEK

11 Temmuz 2015 Cumartesi

Öğretmenleri Yetiştirerek Eğitim Kalitesinin Geliştirilmeli

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi

TÜBİTAK - ARDEB Eğitim Çağrı Programı “1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi” Çağrı Metni 

1. Genel Çerçeve 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları, 10. Kalkınma Planı Hedefleri ve Dönüşüm Programı, Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı gibi üst politika belgelerinde sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için temel becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi ulusal bir öncelik olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşması ve üst politika belgelerinde hedeflenen ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilmesi gelecek kuşaklara kaliteli bir eğitim yoluyla temel becerilerin ve yetkinliklerin kazandırılabilmesine bağlıdır. Geçtiğimiz on yıl içinde eğitim kalitesiyle ilgili tartışmaların büyük ölçüde öğretim programları ve kısmi olarak da ders kitapları üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Öğretim programlarının ve öğretim materyallerinin öğrenci ile buluştuğu noktada bu buluşmayı anlamlı ve etkili kılacak olan, öğretmen ve öğretmenin sahip olduğu niteliklerdir. Ayrıca geçtiğimiz on yıl içinde öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin belirlenmesi, bazı alanlar için özel alan yeterliklerinin belirlenmesi, “Öğretmen Strateji Belgesi” taslağının hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, öğretmen niteliğinin geliştirilmesi yoluyla eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için kanıta dayalı politikalar geliştirmeyi sağlayacak Ar-Ge kapasitesi ve faaliyetleri oldukça sınırlı kalmıştır. Bu sınırlılık sebebiyle “Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi” alanında bir çağrı programı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eğitim alanındaki bilimsel bilgi birikimi; genel olarak eğitim kalitesinin daha özelde ise öğrencilerin başarısının artırılmasında ve başarının sürekliliğinin sağlanmasında öğretmen niteliği ile uygulanan strateji, yöntem ve tekniklerin önemli bir fark yaratabileceğini göstermektedir. Bu alandaki araştırmalar, öğretmen niteliğindeki farklılıkların öğrencilerin başarısı üzerinde ciddi ve kalıcı bir fark oluşturabildiğini ortaya koymakta; öğrencilerin gelişimi ve başarısı üzerinde etkili olabilecek bir eğitim ortamının tasarlanmasında birinci faktörün öğretmen ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi olduğuna dayanak teşkil etmektedir. Öğrencilerde başarıya yönelik oluşan farkın öğretmenin hangi niteliklerinden kaynaklandığı, bu nitelikleri kazandırmak için hangi strateji, yöntem ve tekniklerin nasıl kullanılacağı konusunda araştırmaya dayalı verilerin elde edilmesi; kanıta dayalı politikaları oluşturma sürecini besleyecektir. Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi yoluyla eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, kanıta dayalı eğitim politikaları oluşturabilmek için bu çağrı programının kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  Öğretmenlik algısı,  Öğretmenlerin ödev, görev ve rolleri,  Öğretmenlik mesleği genelinde ve alanlar özelinde etkili öğretimi destekleyen strateji, yöntem ve teknikler,  Alanlar bazında etkili öğretmen nitelikleriyle bu nitelikleri kazandırmada etkililiği ulusal ölçekte test edilmiş ve kanıtlanmış mesleki gelişim program, strateji ve faaliyetleri. Bu çağrı programının kapsamı, fiilî olarak öğretmenlik görevinde olanlarla sınırlıdır. Mevcut öğretmen nüfusunun yaklaşık %50’sinden fazlası 10 yıldan daha az deneyime sahiptir. Bu öğretmenlerin, var olan eğilimler de dikkate alındığında ortalama 20 ile 30 yıl arası bir süre eğitim sistemi içinde fiilî olarak öğretmenlik görevinde kalmaları beklenmektedir. Öğretmen nüfusunun genç olması, sistemin içinde bulunan öğretmenlere odaklı bir programın yaygın etkisinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır.

 2. Amaç ve Hedefler 
Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi yoluyla eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için öğretmen ve öğretim kalitesini etkileyen faktörlerin ve öğretmen niteliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi; öğretmenlere yenilikçi öğretim strateji, yöntem ve teknikleri kazandırmaya yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için çağrı programının hedefleri şunlardır: a) Öğretmenlik mesleğine, öğretmenlerin ödev, görev ve rollerine ilişkin algıların neler olduğunun, nasıl şekillendiğinin ve bu algıların eğitim kalitesini nasıl etkilediğinin belirlenmesi: Bu hedef kapsamında öğretmenlik mesleğine, öğretmenlerin ödev, görev ve rollerine ilişkin algılar ile olguların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, eğitim kalitesini olumsuz etkileyen algıların yönetimi ve değiştirilmesi, olguların farkındalığının sağlanması ve eğitim kalitesini olumlu yönde etkileyen algıların geliştirilmesi için strateji, yöntem, tekniklerle ilgili faaliyetler geliştirilerek test edilmelidir. b) Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek öğretmenin niteliklerinin alanlara/öğretim kademelerine özgü araştırılması ve mevcut öğretmen eğitimi uygulamalarının bu niteliklere göre incelenmesi: Bu hedef kapsamında etkili öğretmenlerin niteliklerinin belirlenmesi, bu niteliklerin sınıf ortamında öğretmen-öğrenci etkileşimini ve öğrencilerin başarısını hangi strateji, yöntem ve tekniklerle nasıl etkilediğinin belirlenmesi beklenmektedir. c) Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek öğretmenin niteliklerini kazandıracak hizmet içi öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi ve test edilmesi: Bu hedef kapsamında öğretmenlerin sürdürülebilir mesleki gelişimlerini sağlayacak destek mekanizmaları oluşturulmalı; bunlar strateji, yöntem, teknik ve faaliyetler geliştirilerek test edilmelidir. d) Hizmet içindeki öğretmenlerin iyi uygulamalarının araştırılarak alan eğitim ve öğretimine dönük konu/kavram temelli modüllerin geliştirilmesi ve bu modüllerin hizmet içi eğitim sürecinde mesleki gelişim yönünden test edilmesi: Bu hedef kapsamında alanlar bazında etkili öğretim için gerekli niteliklerin kazandırılmasını sağlayacak strateji, yöntem, teknik ve faaliyetler geliştirilerek test edilmelidir.

3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir.

4. Çağrıya Özel Hususlar
 Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir.  Ulusal ölçekte test edilmiş ve kanıtlanmış mesleki gelişim programları, stratejileri ve faaliyetlerinin belirlenmesi ile eylem araştırmasına dayalı gelişimsel nitelikteki projelerin orta ölçekli veya büyük ölçekli olması önerilmektedir.

 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir.

 Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir) ve üniversite/kamu/özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

 Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerin, kanıta dayalı eğitim politikaları oluşturma sürecine katkı sunması gerektiği dikkate alındığında, ülke genelini temsil edebilecek şekilde ulusal ölçekte planlanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamında salt durum tespitine ve/veya altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.  Öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak uygulamalar; öğretmen niteliklerinin yanında, sınıf ortamına yansımaları, öğrenci başarısı üzerindeki etkileri ve bunların kalıcılıklarının test edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

 Bu çağrı kapsamında önerilecek projelerin öğretmenlerin genel mesleki niteliklerine odaklanan proje önerilerinden ziyade, aşağıdaki boyutlardan bir ya da birkaçını içermesi önemli görülmektedir: − Alana özgü öğretimin kalitesini etkileyen, gözlenebilir niteliklerin belirlenmesi, − Bu nitelikleri artırmaya yönelik stratejiler, yöntemler ve tekniklerin geliştirilmesi, test edilmesi ve etkililiğinin gösterilmesi, − Öğretmenin ihtiyaç duyduğu anda bilgiye erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların ve ortamların tasarlanması ve test edilmesi.

 Önerilecek projelerin, proje amacı ile ilgili sistematik bir içerik analizi ve/veya meta analiz ve sağlam bir kuramsal altyapı içermesi beklenmektedir. Ancak içerik analizi ve/veya meta analiz yapılması tek başına bir proje olarak kabul edilemez.

 Önerilecek projelerin öğretmen niteliğinin geliştirilmesi yoluyla eğitim kalitesinin iyileştirilmesi alanında geniş kapsamlı ve sistematik içerik analizleri ve/veya meta analizler yapmaları, bu analizlerin öğretmen etkisini belirlemeye yönelik girdi temelli (çoğunlukla regresyon modellemeleri kullanan) çalışmalardan ziyade, süreç temelli (deneysel veya eylem araştırmaları) çalışmaları kapsayacak şekilde tasarlanması beklenmektedir.

 İkinci aşama başvurularında gerekli olan MEB Yasal İzin Belgesi ile Etik Kurul Onay Belgesi sürecinin gecikmeden başlatılması önerilmektedir.

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.

 Önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik edilmektedir(*). (*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır.

5. Çağrı Takvimi Aşama Çevrimiçi Başvuru Sistemi

Kapanış Tarihi Elektronik Başvuru Çıktısının Gönderilmesi İçin Son Tarih* Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 * Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

 6. Ek Belgelere Referanslar

 1003 Destek Programı Web Sayfası
 1003 Destek Programı Bilgi Notu
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu

7. İrtibat Bilgileri
Hamidullah Tarhan Tel 0312 4685300–1929
e-posta hamidullah.tarhan@tubitak.gov.tr 

8 Temmuz 2015 Çarşamba

STEM & MAKERS FEST /EXPO Türkiye

http://stemfest.weebly.com/   adresinden kayıtlar başladı.

STEM & MAKERS FEST /EXPO  Türkiye ve I.STEM  ÖĞRETMENLER KONFERANSI
 7-8 Eylül 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Bilim gösterilerimize 7'den 70'e herkesi bekliyoruz

7 Temmuz 2015 Salı

AVRUPA'DA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ: UYGULAMALAR, ALGILAR, POLİTİKALAR


EURYDICE RAPORU
ü Öğretmenlik mesleği günümüzde cazip kariyer seçimi mi?
ü Öğretmenlerin çalışma koşulları nelerdir?
ü Öğretmenler iş için nasıl eğitilir?
ü Ulusötesi hareketlilikte öğretmenlik mesleği  popüler?
Bu Eurydice raporu, Avrupa'da öğretmenlik mesleğini düzenleyen politikalar ve öğretmenlerin tutumları, uygulamaları ve algıları arasındaki ilişkiyi analiz ederek bu soruları cevaplamaya çalışmaktadır.
 Rapor başlangıç ​​öğretmen eğitimi, sürekli mesleki gelişim, ülkelerarası hareketlilik yanı sıra öğretmenlerin demografik yapısı , çalışma koşulları ve mesleğin çekiciliği gibi hususları kapsamaktadır.

Raporda 28 AB Üye Devletleri, İzlanda, Liechtenstein, Karadağ, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'de istihdam eidlen  iki milyona ortaöğretim öğretmeni kapsanmaktadır. Nitel ve nicel bir kanıtları birleştiren bu rapor, TALIS 2013,  Eurydice ve Eurostat / UOE verilerine dayanmaktadır.